Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TWĐTN-BTG, ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh ...